Modlitwy do Matki Bożej Loretańskiej

Modlitwy do Matki Bożej Loretańskiej

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,

I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś, Maryjo…

Oto ja Służebnica Pańska,

Niech mi się stanie według słowa twego.

Zdrowaś, Maryjo…

A Słowo Ciałem się stało,

I zamieszkało między nami.

Zdrowaś, Maryjo…

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez zwiastowanie anielskie wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

POD TWOJĄ OBRONĘ

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

POŚWIĘCENIE SIĘ ŚWIĘTEJ RODZINIE

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem poświęcamy się Tobie.

Oddajemy się pod Twoją opiekę, prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się im urodzić dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starszych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca.

Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która z loretańskiego sanktuarium rozszerzasz blaski miłości, broń naszych rodzin i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

 

MODLITWA MATKI OCZEKUJĄCEJ DZIECKA

Ojcze niebieski, w moim łonie poczęło się nowe życie. Z serca przepełnionego radością dziękuję Ci i proszę – strzeż tego delikatnego życia pełnego tajemnic. Pozwól mu ujrzeć światło słońca i doprowadź do łaski chrztu świętego. Dziewico Loretańska, Ty w swoim łonie nosiłaś Syna Bożego, który dla nas stał się Człowiekiem. Z ufnością oddaję Twojemu matczynemu sercu to nowe życie we mnie poczęte, które razem z Tobą niezmiernie kocham. Weź je w swoją opiekę. Amen.

MODLITWA RODZICÓW NOWO NARODZONEGO DZIECKA

Dziękujemy Ci, o Panie, za dar otrzymany i za radość, którą nam sprawiłeś. Z podziwem i niepokojem spoglądamy na to nowe życie, takie małe, tak delikatne, potrzebujące naszej miłości. Uświadamiamy sobie, że czynisz nas odpowiedzialnymi za nie. Prosimy Cię, Panie, dopomóż nam ukochać to dziecko taką miłością, która byłaby znakiem Twojej miłości. Dziewico Loretańska, przed Twoim ołtarzem w tym świętym miejscu ofiarujemy Ci to dziecko, a Ty weź je pod płaszcz swojej opieki. Amen.

MODLITWA PODRÓŻUJĄCYCH SAMOLOTAMI

Boże nasz i Panie, który wszystkim rządzisz, a niebiosa i ziemia głoszą Twoją chwałę. Ty pozwalasz człowiekowi wykonywać dzieła wielkie i wspaniałe. Prosimy Cię, wysłuchaj nasze prośby, które Tobie przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej przedkładamy. Samoloty przemierzające przestworza, poprzez rozległe przestrzenie świata, głoszą chwałę Twojego Imienia, a ludziom ułatwiają ich pracowitą działalność. Niech piloci i technicy, i cała służba pomocnicza z Twoim błogosławieństwem roztropnie i mądrze wypełniają swoje obowiązki tak, by wszyscy, którzy odbywają podróże samolotami, szczęśliwie docierali do celu swojego przeznaczenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania Loretańska

Wyraz „litania” pochodzi od greckiego czasownika „litaneo” – pokornie prosić, błagać. Litania jest więc łańcuchem wezwań modlitewnych. Początki litanii do Matki Bożej sięgają XII w. Znane były różne jej wersje. Najbardziej popularną była litania loretańska, która powstała w Loreto we Włoszech, a którą rozpowszechnili pielgrzymi przybywający z różnych stron Europy. Papież Sykstus V zatwierdził ją w roku 1587.

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko Kościoła,

Matko łaski Bożej,

Matko Miłosierdzia,

Matko nadziei,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Pociecho migrantów,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo Wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo różańca świętego,

Królowo rodzin,

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a

za  przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć

wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

 

MODLITWA ZA CHORYCH

Matko dobroci i miłosierdzia, wstaw się za naszych chorych braci i siostry, którzy Tobie ufają. Powiedz Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi te słowa, które niegdyś wypowiedziała siostra Łazarza: „Oto ten, który Cię kocha, choruje”. O Maryjo, która z matczyną dobrocią spoglądasz na tych, których przygniata ból i cierpienie, wejrzyj na chorych, którzy razem z nami Cię proszą. Uproś im moc ducha i zdrowie ciała, by mogli Bożej miłości składać wdzięczne podziękowanie za odebrane łaski i wychwalać święte Imię Jego, a pod Twoją opieką mogli spełniać uczynki osobistego uświęcenia. Amen.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ

Maryjo, Dziewico Niepokalana, przyjmij od nas hołd czci i miłości.

Matko, która w swym łonie nosiłaś Zbawiciela świata, z ufnością oddajemy Tobie siebie samych i nasze rodziny.

Wstaw się u Boga za wszystkie rodziny chrześcijańskie, aby z Domku loretańskiego czerpały natchnienie do dobrego życia.

Niech dzieci od Jezusa uczą się posłuszeństwa i pracowitości.

Niech wszystkie kobiety od Ciebie biorą wzór pokornej służby i ofiary,

a od św. Józefa niech każdy mężczyzna uczy się wiary w Boga, wierności swojej rodzinie i uczciwości w życiu społecznym.

Uproś, Maryjo, byśmy żyjąc w łasce Bożej i kierując się zawsze przykazaniami miłości Boga i bliźniego, mogli znaleźć się wraz z Tobą w domu naszego Ojca w niebie. Amen.

RÓŻANIEC

Jest to modlitwa, która od wieków rozbrzmiewała w Kościele. Przy całej swej prostocie formy umożliwia nam modlitewne przeżycie największych tajemnic wiary. Na modlitwę różańcową składa się dwieście Zdrowaś Maryjo, podzielonych na dwadzieścia dziesiątków, z których każdemu odpowiada rozważanie jednej tajemnicy z życia Chrystusa i Maryi. Każdy dziesiątek poprzedza Modlitwa Pańska, a kończy Chwała Ojcu. Różaniec dzieli się na cztery części, poszczególne zaś części obejmują po pięć tajemnic.

 Przesuwając paciorki różańca i odmawiając Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona, jako Matka, rozważała w swoim sercu. W odmawianiu Różańca chodzi zwłaszcza o to, byśmy przesiąkli duchem Chrystusa i Maryi, to znaczy ofiarną i wierną miłością do Boga, która polega na doskonałym pełnieniu Jego woli. Sposób odmawiania Różańca powinien być silnie związany z życiem praktycznym. Powinniśmy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

 Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami Różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. W Polsce od dawna istnieje zwyczaj wspólnego odmawiania Różańca w domach rodzinnych. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek. Różaniec „trzeba zaliczyć do najwspanialszych i najskuteczniejszych wspólnych modlitw, do zanoszenia których zachęca się rodzinę chrześcijańską” – napisał Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji „Familiaris consortio”. Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski szczególnie ukochał Różaniec i wszystkich zachęcał do odmawiania tej modlitwy.

 

 Na początku modlitwy należy uczynić znak Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga. Na pierwszym paciorku odmawia się Ojcze nasz. Na trzech dalszych Zdrowaś Maryjo. Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości. Przy odmawianiu wszystkich części Różańca wystarczy modlitwy wstępne odmówić tylko przed częścią pierwszą.

 Następnie zapowiada się daną część i tajemnicę jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw ustnych: Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy tak zwaną modlitwę fatimską:

 „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

 zaprowadź wszystkie dusze do nieba

 i pomóż szczególnie tym,

 którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

 W Różańcu za zmarłych zamiast Chwała Ojcu można odmawiać Wieczny odpoczynek.

 

Tajemnice radosne odmawiamy w poniedziałki i soboty, tajemnice światła we czwartki, bolesne – we wtorki i piątki, chwalebne – w środy i niedziele. Możemy jednak, odpowiednio do duchowej potrzeby, zmieniać tę kolejność.

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie

Aby świat stworzyć, Bóg rzekł: „Niech się stanie” i powstał świat z nicości. Dwadzieścia wieków
temu Maryja rzekła: „Niech się stanie”, a Słowo Przedwieczne stało się Człowiekiem. Trzeba godzić się z wolą Bożą w ubóstwie i w dostatku, w poniżeniu i wywyższeniu, aby On mógł przez nas działać.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Gdy możecie powiedzieć komuś słówko pocieszające, powiedzcie je. Nieraz jedno dobre słowo będzie ważyć o losie bliźniego. Zaklinam was, abyście nie szczędzili miłości najbliższym w rodzinie: mężom, żonom, dzieciom, bo to jest podstawą pokoju na całym świecie.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Bóg przyszedł do nas jako dziecko. I ten kraj jest najbogatszy, który ma dużo ludzi. A nas, Polaków, jest za mało. Gdybyśmy się wszyscy należycie wykształcili, jeszcze by się większy okazał brak ludzi. Prośmy Pana Boga, aby każda rodzina miała jak najwięcej dzieci.

4. Ofiarowanie w świątyni

Trzeba ofiarować Bogu wszystkie nasze sprawy, wszelkie roboty, trudy, niewygody i wszelkie cierpienia. Przez takie ofiarowanie wszystkie nasze sprawy stają się zasługą przed Bogiem. Trzeba myśleć o Bogu, a wtedy On przyjmie na siebie nasze troski i potrzeby. – Bóg przede wszystkim.

5. Odnalezienie Pana Jezusa

Jest może nie jeden bliźni, którego nie lubisz, nie podoba ci się jego charakter i powierzchowność, może nawet cnoty jego cię drażnią. A jednak Jezus miłuje go miłością najczulszą. Im bliżej Opatrzność złączyła cię z bliźnim, z tym większym poświęceniem powinieneś go kochać. Miej żywą wiarę, abyś w bliźnim widział Chrystusa, a nie będzie ci trudno dobrze mu czynić.

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa w Ogrójcu

Kapłan razem z Jezusem ofiaruje nas Ojcu. Módl się za wszystkich kapłanów. Modlitwą okażesz swą wdzięczność za pracę, jaką ponosi dla ciebie. Jakże jest on niezbędnie potrzebny do zbawienia świata! O kapłanie nigdy źle nie wolno mówić. To Pan Jezus wybrał go dla nas.

2. Biczowanie

Katolik żyjący według prawa Bożego jakież nieraz znosić musi przykrości za swoje postępowanie. Nie powinno to nas jednak zrażać. Te cierpienia, które Kościół katolicki przechodzi, które spadają na jego wiernych, są drogą królewską do nieba, gdzie zamienią się w szczęście wieczne, jakiego świat nie zna i dać nie może. Bóg zawsze ma o nas pieczę, nawet wtedy, kiedy sami jesteśmy sprawcami swojej niedoli.

3. Cierniem ukoronowanie

Smutki i cierpienia należy cenić jako łaskę wybranych synów Bożych. Bóg spuszcza cierpienia na
dusze, które pragnie obdarzyć wyjątkową świętością, a gdy je spuszcza, żąda, abyśmy o nich nikomu nie mówili, tylko Bogu samemu na świętej modlitwie, pytając Go: „Panie, co chcesz, bym uczynił?”.

4. Dźwiganie krzyża

Naszym zadaniem życia jest służyć Bogu, który jest naszym początkiem i naszym końcem, połączyć się z Nim przez wiarę, nadzieję i miłość; słuchając wiernie Jego woli, uświęcić duszę. Jeżeli nie spełniamy tego zadania, życie nasze jest ciężką winą, smutnym złudzeniem i wielkim nieszczęściem, które nas przygniata. A tymczasem w takich warunkach, jakie są, rękawy zakasawszy, pracować usilnie trzeba nie tylko dla dobra własnego, ale i ogólnego.

5. Ukrzyżowanie

Raz na miesiąc przygotuj się na śmierć. Niech ci się zdaje, że jutro umrzesz i czyń to, co byś zrobił
w godzinę śmierci. Szczęściem człowieka na ziemi jest takie postępowanie, jakiego wymaga sumienie. Rozbrat z sumieniem, niesłuchanie tego głosu Bożego, jaki jest w nas, to przyczyna wszelkiego zła, jakie nas dręczy. Idzie o wszystko, jeśli idzie o życie wieczne.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest w Jordanie

Tyle rzeczy na świecie kochamy, dlaczego jedną miłość traktujemy po macoszemu – miłość własnej duszy, obmytej na chrzcie świętym? A może lękamy się, aby nami rządzić nie zechciała? Aby nie ujarzmiła zanadto naszego ciała? Kto prawdziwie kocha Boga, powinien ukochać własną duszę i przy pomocy łaski Bożej do nieba ją wprowadzić. Ojczyzną duszy jest niebo.

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

Ubogi gospodarz wesela godził się ze swym położeniem, nie narzekał na swą niezamożność – i zasłużył poddaniem się woli Bożej na to, że swój pierwszy cud Pan Jezus uczynił w jego domu. Za przyczyną Maryi nasz Zbawiciel przyjdzie nam z pomocą lepszą, niż się spodziewamy albo szukamy jej u ludzi.

3. Głoszenie królestwa Bożego

Nawróćmy się do Boga. Służmy Mu do ostatniej chwili z miłości, wyrywajmy się do Niego wszystkimi władzami duszy. Kto jest ojcem lub matką rodziny, niech urządza w domu wspólną modlitwę
i wspólne czytanie duchowe. Usilnie zachęcam was do czytania dobrych książek i katolickich pism.

4. Przemienienie na górze Tabor

Przemienić trzeba swoje życie. Grzesznik, jeśli wraca do swoich grzechów, staje się gorszym, niż był, wyrabia w sobie nałóg, czyli przyzwyczajenie do złego. Zwróćmy baczną uwagę na swe nałogi, by przede wszystkim z nich się wyleczyć przez spowiedź, ciągłe czuwanie i pamięć na obecność Bożą.

5. Ustanowienie Eucharystii

Komunia święta poskramia nasze namiętności, zwycięża pokusy. Nie tylko duszy, ale i ciału naszemu zbawienie przynosi, bo mu chwalebne zmartwychwstanie zapewnia. Staraj się bywać na Mszy świętej każdego poranku. Wzywa cię Jezus Chrystus, ten Bóg miłości pragnie, abyś korzystał z zasług Jego męki.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ

Modlitwa na 9 kolejnych dni

Tekst Nowenny

Dzień I

Bądź pozdrowiona, najświętsza i najchwalebniejsza Panno Maryjo, Córko Ojca Przedwiecznego, dziewicza Matko Słowa Bożego i najczystsza Oblubienico Ducha Świętego. Cześć Ci oddaję, o Ty, wywyższona nad wszystkich aniołów i świętych w niebie. Poświęcam Ci duszę moją ze wszystkimi władzami, ciało moje ze wszystkimi zmysłami i serce moje ze wszystkimi uczuciami, prosząc, byś mi wyjednała u Trójcy Przenajświętszej wszystkie środki potrzebne do mego uświęcenia.

P. W poczęciu swoim, Panno Maryjo, niepokalaną byłaś.

W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się: Boże, który przez Ducha Świętego udzieliłeś Najświętszej Maryi Pannie wszelkiego błogosławieństwa, napełniłeś Ją swoją łaską i zapaliłeś najczystszą miłością, racz także w naszych sercach rozlać przez tegoż Ducha Świętego tak szczerą i silną miłość, by nas żadne stworzenie nie mogło oddalić od Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień II

Bądź pozdrowiona, Maryjo Dziewico. Twoje upragnione od wieków narodzenie w domku nazaretańskim rozjaśniło ziemię nową światłością i napełniło nadzieją serca ludzkie. Uproś nam prawdziwą świętość życia, a wyniszcz w nas wszystko, co by mogło się Tobie nie podobać. Zlituj się nad nami, bo miłosierdzie rosło z Tobą od niemowlęctwa Twojego.

P. Narodzenie Twoje, Bogarodzico Dziewico, zwiastowało radość całemu światu.

W. Albowiem przez Ciebie wzeszło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, Bóg nasz.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, udziel sługom swoim daru niebieskiej łaski, jak bowiem narodzenie Najświętszej Dziewicy Maryi stało się dla nas początkiem zbawienia, tak teraz za Jej przyczyną niech pomnaża się w nas pokój i miłość Boża. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień III

Bądź pozdrowiona, Maryjo, Przewodniczko dziewic, która poświęcając się od najmłodszych lat Bogu, złożyłaś ślub dziewiczej czystości. Ty jesteś najdoskonalszym wzorem skromności i niewinności. Uproś nam prawdziwą czystość duszy i ciała, byśmy jedynie w Bogu szukali prawdziwych radości i w Nim wszystko i wszystkich miłowali.

P. Cała piękna jesteś, o Maryjo.

W. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który w przeczystym Sercu Najświętszej Maryi Panny, Twojej Rodzicielki, odzwierciedliłeś tajemnice swego życia i w nim pozostawiłeś nam najwyższy wzór wszystkich cnót, spraw, prosimy, abyśmy, usiłując Ją naśladować, czcili, miłowali i wysławiali w Niej Twoje dobrodziejstwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dzień IV

Bądź pozdrowiona, Maryjo Dziewico, którą w domu nazaretańskim pozdrowił ze czcią Anioł Gabriel, zwiastując Ci wielkie tajemnice Bożego zmiłowania. Jakąż radością wezbrało Twoje serce, kiedy Słowo odwieczne w Tobie ciałem się stało! Z najgłębszą czcią wysławiamy Cię, Maryjo, jako prawdziwą Matkę naszego Boga. Pomnażaj w nas to pragnienie, byśmy Cię zawsze czcili i miłowali jako Matkę Boga i Matkę naszą.

P. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna.

W. Błogosławionaś Ty między niewiastami.

Módlmy się: Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim w łonie Najświętszej Maryi Panny Słowo Twoje ciałem się stało, pokornie Cię błagamy, spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Tej, w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień V

Bądź pozdrowiona, Maryjo Dziewico, która za natchnieniem Ducha Świętego opuściłaś dom nazaretański i nawiedziłaś św. Elżbietę, a swoim nawiedzeniem przyniosłaś łaskę uświęcenia dla jej dziecka. Nawiedź nas, Panno najłaskawsza, wraz z Synem swoim, byśmy otrzymali od Niego hojne błogosławieństwo i wierniej Jemu i Tobie służyli.

P. Błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo.

W. Ten, którego świat cały ogarnąć nie zdoła, stawszy się człowiekiem, zamknął się w Twym dziewiczym łonie.

Módlmy się: Prosimy Cię, wszechmogący Boże, jak udzieliłeś Najświętszej Maryi Pannie daru Bożego macierzyństwa, tak przez Jej zasługi z nawiedzenia św. Elżbiety udziel nam daru pokoju i miłości bliźniego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień VI

Bądź pozdrowiona, Dziewico i Matko, która przed narodzeniem Bożego Syna zmuszona byłaś opuścić ubogi, lecz przytulny domek nazaretański i w stajni betlejemskiej szukać dla Niego schronienia, kieruj naszymi uczuciami, byśmy z miłości do Twego Syna i Ciebie umieli chętnie znosić wszelkie braki i niewygody oraz pamiętać, że nie mamy tutaj trwałego mieszkania, ale pragnąć i dążyć do przybytków niebieskich.

P. Po porodzeniu Boga-Człowieka Dziewicą pozostałaś.

W. Boża Rodzicielko, przyczyń się za nami.

Módlmy się: Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Dzień VII

Bądź pozdrowiona, o Maryjo, Dziewico i Matko, która w podróży z Jerozolimy do Nazaretu bez żadnej swojej winy zgubiłaś Jezusa, a następnie szukałaś Go w trwodze i z bólem serca. Uproś nam, Matko bolejąca, tę łaskę, byśmy nigdy nie utracili Jezusa, otrząśnij nas z wszelkiej gnuśności, byśmy we wszystkim gorliwie szukali Jego upodobania.

P. Przyszedł do Nazaretu i był im poddany.

W. A Matka Jego wszystkie te słowa zachowywała w sercu swoim. Jezus zaś wzrastał w mądrości i latach, i w łasce u Boga i u ludzi.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który w Nazarecie byłeś poddany Najświętszej Matce swojej i św. Józefowi i uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, aby i nasza rodzina potrafiła naśladować Ciebie i wiernie Ci służyć. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dzień VIII

Bądź pozdrowiona, Maryjo, Dziewico i Matko, która, opuściwszy dom w Nazarecie, poszłaś za Jezusem, kiedy głosił ludziom Ewangelię zbawienia. Jego słowa rozważałaś pobożnie w sercu swoim. Naucz i mnie iść wiernie za Twym Synem. Niech przykład Jego życia mam zawsze przed oczyma. Ty sama racz nam zawsze towarzyszyć w pracach naszych, byśmy umieli innych nauczać, pocieszać chorych i smutnych, a wszystkich zbliżać do Boga.

P. Maryjo, Matko pięknej miłości i bogomyślności.

W. W Tobie wszelka nadzieja życia i cnoty.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś Rodzicielkę swoją dał za Matkę, aby nieustannie nas wspierała, spraw, prosimy, abyśmy wzywając we wszystkich potrzebach Jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na wieczne uczestnictwo w owocach Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dzień IX

Bądź pozdrowiona, o Maryjo, Dziewico i Matko najboleśniejsza, która w sercu swoim głęboko odczułaś wszystkie cierpienia Jezusa, której duszę przeszył miecz boleści, gdy stałaś pod krzyżem i gdy Jego martwe ciało przyjęłaś na swe ręce. Spraw to, Matko Bolesna, byśmy opłakiwali nasze grzechy; one to napełniły serce Twe boleścią. Spraw, by Twoja boleść i rany Twego Syna wzruszyły zimne serca nasze i pobudziły nas do szczerej miłości. Niech już nie żyjemy dla siebie, ale dla Ciebie, Matko, i Syna Twojego, Jezusa.

P. Matko, coś miłości zdrojem, spraw, niech serce moje pała.

W. By radością mą się stała miłość, którą – Chrystus Bóg.

Módlmy się: Spraw to, Panie Jezu Chryste, Zbawicielu drogi, byśmy Rodzicielkę Twoją, która z Tobą pod krzyżem wiernie współcierpiała, pobożnie czcili i serdecznie miłowali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NEWSLETTER

BĄDZ NA BIEŻĄCO